www.diavantisfoundation.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.diavantisfoundation.nl, welke domeinnaam wordt gehouden door de organisatie Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84004584. Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® handelt onder de naam Herstelprogramma Diavantis Foundation.

 

Op deze website www.diavantisfoundation.nl, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaar jij je akkoord met deze voorwaarden:

• De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging  

  wijzigen. Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en 

  onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting Vrienden van 

  Diavantis Foundation® staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.    www.diavantisfoundation.nl aanvaardt geen verplichting www.diavantisfoundation.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake   

  nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. www.diavantisfoundation.nl garandeert        

  evenmin dat www.diavantisfoundation.nl foutloos of ononderbroken functioneert.

• Op www.diavantisfoundation.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden.     

  Dergelijke informatie is door Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid,   

  volledigheid of actualiteit. www.diavantisfoundation.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

• De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer je zonder verificatie of nader 

  advies van de geboden informatie gebruik maakt doe je dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare 

  informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met diabetes type 2 die willen deelnemen aan het Herstelprogramma 

  Diavantis Foundation. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld 

  als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door je arts gesteld te worden 

  en behandeling van elke aandoening dient altijd door je arts begeleid te worden. Het Herstelprogramma Diavantis Foundation is 

  niet opgezet als een online consultatie dienst. Specifieke vragen over diabetes type 2 of de aan jou voorgeschreven behandeling 

  worden niet door ons beantwoord. Je zult hiervoor een afspraak moeten maken bij je huisarts of specialist.

• Stichting Vrienden van Diavantis Foundation®, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) 

  met betrekking tot de op www.diavantisfoundation.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van www.diavantisfoundation.nl mag 

  geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete 

  toestemming van de rechthebbende.

• Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Ook is het artsen toegestaan afdrukken van 

  de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu www.diavantisfoundation.nl, dient dan te 

  worden weergegeven.

• De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van 

  www.diavantisfoundation.nl.

• Op www.diavantisfoundation.nl en op deze voorwaarden & disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Email disclaimer

Een e-mailbericht van Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® (waaronder het Herstelprogramma Diavantis Foundation valt), staat niet in voor de juiste en/of volledige ontvangst van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst. Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit e-mailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Stichting Vrienden van Diavantis Foundation®. Wij maken je erop attent dat de vertrouwelijkheid en integriteit van informatieverzending bij e-mail niet is gewaarborgd. Het is mogelijk dat e-mailberichten door derden zijn ingezien of gewijzigd. Als je per ongeluk dit e-mail bericht hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de afzender van dit bericht bij Stichting Vrienden dan Diavantis Foundation. Wij raden je aan altijd gebruik te maken van up-to-date anti-virussoftware.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2022 Stichting Vrienden van Diavantis Foundation®

 

Contact

Suggesties ter verbetering van de website kunnen aan Stichting Vrienden van Diavantis Foundation® worden doorgegeven per email (info@diavantis.nl).

Scroll naar boven