www.diavantisfoundation.nl

Voorwaarden & condities

Voorwaarden & condities

Deze voorwaarden & condities zijn voor het laatst geüpdatet op 29/12/2023

 

 1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die

betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende

contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons

ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen

van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang

hebben.

 

 1. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze

site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en

condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze

voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook

vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

 

 1. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stem je ermee

in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail

te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en

andere mededelingen die wij digitaal aan je verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten,

met inbegrip van maar niet beperkt tot het vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk

dienen te zijn.

 1. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele

eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden

weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander

recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele

eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren,

uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverseengineeren,

decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op

de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in

regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

 

 1. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar

anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

 

 1. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij

controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site

wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn

onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of

het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle

risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij

aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook

ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

 

 1. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de

doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele

aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen

aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het

gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan)

schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor directmarketingactiviteiten

en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband 

met onze site.

 

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen

toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de

site belemmeren.

 

 1. Registratie

Je kunt je registreren voor een account op onze site. Tijdens dit proces kun je gevraagd worden

een wachtwoord te kiezen. Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van

wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in je wachtwoorden, accountinformatie of

beveiligde toegang tot onze site of diensten niet met anderen te delen. Je mag niet toestaan dat

iemand anders je account gebruikt om toegang te krijgen tot de site, omdat jij verantwoordelijk

bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van je wachtwoorden of accounts. Je

dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je ontdekt dat je wachtwoord is gelekt of

anderszins onbedoeld bekend is geworden bij derden.

Na beëindiging van je account, mag je zonder onze toestemming niet proberen een nieuw

account te registreren.

 

 1. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere

informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een

overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de

geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke

overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve,

royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te

publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

 

 1. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop,

tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn

jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je

toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je

hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies,

instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen,

permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site

omzeilen of proberen te omzeilen.

 

 1. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan

het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de

site worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen

onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle

garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de

beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

 

 • deze site of onze inhoud aan je eisen zal voldoen;
 • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard

beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te

raadplegen.

 

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan

door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in

gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe

of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of

beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen

of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of

gebruik van onze site.

 

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale

aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt

met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht,

ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs

die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te

gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en

aard.

 

 1. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde

informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in

dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor

meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

 

 1. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de

aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze

site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Nederland.

 

 1. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel

of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze

voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze

afdeling, is nietig en ongeldig.

 

 1. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze

voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de

schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot

de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te

blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

 1. Overmacht

Met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldbedrag, zal geen enkele

vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige

van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een

schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of

nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

 1. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen

alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw

schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele

eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze

schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke

vorderingen.

 

 1. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander

document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden

opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed

hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel

daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

 

 1. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het

Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

 

 1. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de

volledige overeenkomst tussen jou en Stichting Vrienden van Diavantis Foundation met

betrekking tot je gebruik van deze site.

 

 1. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze

voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum

aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in

deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site

zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of

updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en

gebondenheid aan deze voorwaarden.

 

 1. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van Nederland. Alle geschillen

met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de

rechtbank in Nederland. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities

door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal

dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat

maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De

overige bepalingen blijven onverlet.

 

 1. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Vrienden van Diavantis

Foundation.

 

Je kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden en condities via onze contact pagina.

 

 1. Download

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.

Scroll naar boven